.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تأسيس شعبه مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت مؤسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ....................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................ باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 

1-خانم/آقای............................................. داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

2-خانم/آقای.............................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

3-خانم/آقای.............................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : تأسيس شعبه در شهرستان .................................

موضوع : تاسيس شعبه درشهرستان ........... مورد بحث و بررسي واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصويب واقع شد.

خانم/آقای................................  به شماره ملی ..................... فرزند  ........................ متولد ....................... شماره شناسنامه ..........................

 بعنوان مدير شعبه تعيين و آدرس شعبه عبارتست از  ....................... خيابان ................كوچه ....................   پلاك ...................   كدپستي ...................................... 

 

به خانم/آقای ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده

 مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

 

 

امضاء كليه شركاء: