.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير يا اصلاح بعضي از موارد اساسنامه مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت موسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ..........................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اصلاح يا (تغيير) ماده ........................ اساسنامه

با توجه به ماده ........................... اساسنامه و اشكالات بوجود آمده ماده مذكور بشرح ذيل تغيير يا اصلاح مي‌شود ........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

به آقای / خانم ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاء شركاء :