.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشركه در مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت مؤسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ...................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای..................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای..................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای.................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : نقل و انتقال سهم‌الشركه

1- خانم/آقای............................... به شماره ملی ............................  كه داراي .................................. ريال سهم‌الشركه مي‌باشد مجمع موافقت نمود كه بموجب سند صلح به شماره ........................ مورخ .................... صادره از دفتر اسناد رسمی ............................ مبلغ سهم‌الشركه مذكور به خانم/آقای ....................................... به شماره ملی ........................ فرزند .............................   متولد ..............   شماره شناسنامه ...........................   به آدرس تهران  ......................................  خيابان .....................  كوچه ....................   پلاك ...................   كدپستي ......................................  واگذار و از مؤسسه خارج و ديگر داراي هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه نمي‌باشد.

( و يا)

مجمع موافقت نمود

خانم/آقای......................... به شماره ملی ........................ مبلغ ...................... ريال از سهم‌الشركه خود را به خانم/آقای................................ به شماره ملی ...............................   فرزند  ........................ متولد ....................... شماره شناسنامه .....................   به آدرس تهران  ............   

خيابان .....................  كوچه ....................   پلاك ...................   كدپستي ......................................  واگذار و  سهم‌الشركه خود از ................................  ريال به  .................. ريال كاهش داد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از انتقال بشرح ذیل میباشد :

1 - خانم/آقای ............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه          

 

2- خانم/آقای.............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

 

3- خانم/آقای............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه

 

به خانم/آقای ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاء شركاء و خريدار و فروشنده سهم‌الشركه: