.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه و خروج شريك در مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت مؤسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ...........................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای.....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

الف : دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه و خروج شريك از مؤسسه

1- خانم/آقای.................................... به شماره ملی ........................... بادريافت مبلغ  ......................... ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.

2- خانم/آقای....................................... به شماره ملی ................................. بادريافت مبلغ  ......................... ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.

ب : سرمايه مؤسسه از مبلغ ............................................ ريال به ............................................ ريال كاهش يافت در نتيجه ماده .............................. اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد :

1 - خانم/آقای ............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه          

 

2- خانم/آقای.............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

 

3- خانم/آقای............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه

ج : به خانم/آقای............................................  (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاء شركاء :